Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat 

MIKROTÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI
ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT


Helye: Palotás, Szabadság út 34. (Idősek Klubja épületében)
Elérhetőség: 32-480-177
Családgondozó: Tóthné Mohai Zsuzsanna
Fogadó óra időpontja: Kedd 14,00 – 16,00


Idősek Klubja

Idősek nappali ellátását biztosító intézményi szolgáltatás nyújtására Palotás Önkormányzata 2005. október 1- vel megnyitotta az Idősek Klubját.

Községünkben 1980-től 1996-ig idősek klubja működött 25 férőhellyel. Az önkormányzat 1997-től az intézményt kénytelen volt megszüntetni.
A községben felmerülő igény miatt az idősek klubja újraindítására a falu központjában lévő üresen álló önkormányzati épület kialakításával és 2005. október1-vel sikerült megnyitni a jelenleg működő Idősek Klubját.

Az intézmény megnevezése, székhelye: Palotási Idősek Klubja
                                                                  3042 Palotás Szabadság út 34.

Alapító szerv: Palotás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felügyeleti szerve: Palotás Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

Intézmény működési területe: Palotás község közigazgatási területe

Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő

Az intézmény célja és feladata: Palotás község lakossága szociális biztonságának erősítése érdekében személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás, ami a község egész területére kiterjed.
„A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra , étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozásra szolgál. „ / Szt. 75- 76§ ./

Az intézmény tárgyi feltételei:

Az általános tárgyi feltételek az 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet 4 §  előírása alapján   biztosítottak.
-tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető
-épületeinek építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést
-bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülményeknek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségügyi és mozgásállapotának megfelel

Az intézmény az 1/2000. (1.7) SZCSM rendelet 75§(1) alapján rendelkezik:
-közösségi együttlétre
-pihenésre
-személyi tisztálkodásra
-személyes ruházat tisztítására
-étel tálalására és elfogyasztására szolgáló helységekkel.

 

Működési feltételek:

Az intézmény az 1/2000.(1.7) SZCSM rendelet 5§ (1) alapján rendelkezik az alábbi működési feltételekkel:
-működési engedély
-alapító okirat / Jóváhagyó képviselő – testületi határozat száma:(85/2003.(XI.18.)
-szervezeti és működési szabályzat
-szakmai program
-foglalkoztatottak munkaköri leírása
-házirend

 

Szakmai feltételek:

Az intézményben a dolgozók szakmai létszáma és képesítési előírása az 1/2000.(1.7.) rendelet 2.számú és 3. számú mellékletének előírása alapján biztosított.

Dolgozói létszám: 1 fő vezető (szociális gondozó és szervező)
                           2 fő gondozónő (szociális gondozó és ápoló)

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára 2001-től került bevezetésre a kötelező szakmai továbbképzés, melyet 1993. évi III törvény szabályoz, a részletes szabályokat a 9/2000.(VII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza.  

Továbbképzésre kötelezettek: Személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, főállásban dolgozó szakképzett szakember.

Szakképzett, aki: - szociális intézményekben dolgozik és az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében szereplő munkakörhöz szükséges képesítéssel rendelkezik. 

Továbbképzési kötelezettség: A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, egyetem) esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni. Továbbképzési pontok a Bizottság által akkreditált szociális továbbképzési programokon való részvétellel szerezhető. A 2 fő gondozónő még nem rendelkezik továbbképzési ponttal, de folyamatban van. Jelenleg továbbképzésre való jelentkezésük megtörtént visszajelzést még nem kaptunk. A továbbképzési pontok megszerzésének határideje 2010 októbere. A továbbképzéseken való részvétel költségei a munkáltatót terhelik. 

 

Gondozónőinket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába felvette.
Az igazolás érvényes 2010.10.14-ig a 2 fő gondozónő esetén.
A klubvezetői szakirányú szakképesítés megszerzése megtörtént 2008, nyilvántartásba vétele folyamatban van.

Továbbképzési időszak időtartalma: 2004.01.01-től a továbbképzési rendszerbe először belépők esetén: 5 év.

 

Az ellátások formái:

Alapellátás:

- Étkeztetés:
Az étkeztetés célja azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
 „Szociális étkeztetés keretében hétközi, napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít az önkormányzat az alábbi rászorulók részére:
-idős koruk miatt nyugellátásban részesülőknek
-egészségi állapotuk miatt (orvosi igazolással, javaslat alapján)
-fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt (orvosi igazolással, javaslat alapján)
-szenvedélybetegség miatt (orvosi igazolással, javaslat alapján)
-hajléktalanság miatt ”
(Palotás Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2008 (IV.1.) rendelete)
Az étkeztetést a Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyhájáról biztosítja (Idősek Klubja). Az étkeztetésben részesülők számára az ebédet házhoz szállítja. Az ebédszállítás jelenleg kisbusszal történik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyezésével, mely engedély 2009. augusztus 23-ig érvényes.
Az autóval történő ebédszállítás előnyei: az ételt hamarabb eljuttathatjuk az ellátottakhoz, hamarabb ebédelhetnek,  a gondozónők munkaidejéből kevesebb idő megy el a szállításra, ami a házi gondozás és a klubban történő gondozás javát szolgálja . A minőségi gondozásra való törekvést elősegíti. Jelenleg kb. 1 órát, és 1 gondozónőt vesz igénybe az ebédszállítás. Az autóval szállítás előtt biciklivel történt az ebédhordás melynek során mindkét gondozónő részvételével 1.5-1.5 órát vett igénybe kevesebb gondozott esetén is.

A szociális étkeztetésben részesülők számának kimutatható emelkedésének okai lehetnek: Az Idősek Klubjáról való tájékoztatások alkalmával a szociális étkeztetésről és a házi gondozásról is, mint lehetőségről tájékoztatást kaptak az idősek (személyes felkeresések kapcsán). De míg a házi gondozás során féltik az  intim szférájukat , a klubba való járást meg még nem igénylik így legtöbbször a szociális étkezést veszik igénybe. A Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2007 július 1-vel hatályos rendelete alapján számottevően csökkenő térítési díj is az okok között lehet./6/2007.(V.31.) a szociális ellátások térítési díjáról /

Házi segítségnyújtás: „Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.”/1993. évi III .törvény  63§(1)/
A házi segítségnyújtás célja az idős, koruk és egészségi állapotuk, pszichiátriai betegségük, fogyatékosságuk vagy szenvedély betegségük miatt segítségnyújtásra szoruló személyek életvitelének segítése, az önálló életvitel fenntartása az intézményi elhelyezés elkerülése érdekében. Olyan gondozási forma, amely – a házi gondozónők közreműködésével – a szolgáltatást az ellátást igénybe vevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenységet hivatásos gondozónők végzik.
A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenység különösen:
- ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
- a segítség nyújtás a higiénia megtartásában,
- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása, orvoshoz kisérés, orvos lakásra hívása, gyógyszer kiváltás, hivatalos ügyek intézése)
- közreműködés az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban,
- segítség nyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában,
- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
- az előgondozást végző személlyel való együttműködés.
A gondozó feladata, hogy mindenkit saját tudása szerint gondozzon, és mindenkivel emberségesen bánjon.

Jelenleg előnyben részesítik a házi gondozás során az alábbi szolgáltatásokat: közreműködés az ellátott háztartásának vitelében, mint bevásárlás gyógyszeríratás, gyógyszer kiváltás, hivatalos ügyek intézése (postai csekkek feladása) orvos lakásra hívása (a térítésmentes szolgáltatásokat)

„A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát” /1993. évi III. törvény 63 § (4) /.
„A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság működik .A szakértői bizottság a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.”/1993. évi II törvény 63§ (5),(6).
Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségügyi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni kell.
Az igénylés benyújtásakor a kérelem mellé jövedelem nyilatkozatot is ki kell tölteni mely alapján a jegyző igazolást állít ki az ellátott jövedelmi helyzetéről ami ez év december 31-ig érvényes.
 
-Idősek Klubja :

Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézmény. Célja a saját otthonukban élő szociális, mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak életvitelét napközbeni ellátással, személyre szóló gondozással, étkezéssel- társas kapcsolatok, és különböző programok biztosításával segítse.

Intézmény szolgáltatásai:

- az Idősek Klubja napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosít. Megbetegedés esetén a klubtagok kérhetik az ebéd házhoz szállítását. A tagok közül ketten igénylik a háromszori étkezést, öten kétszeri étkezést (tízórai, ebéd) és egy az egyszeri étkezést (ebéd). Megbetegedés esetén az ebéd házhozszállításának lehetőségét igénybe is veszik.  
- Az intézmény annak érdekében, hogy a klub szolgáltatásai a távolabb lakók és a mozgásukban korlátozottak számára is elérhetővé váljanak, szükség szerint gondoskodik a klubtagok szállításáról. A tagok közül négyen csak a szállítás igénybevételével tudnak a klubba eljutni. Ketten nem állandó jelleggel de, szükség esetén igénybe veszik a szállítást.
- A klub lehetőséget biztosít a rendszeres tisztálkodásra és a saját ruhanemű mosására. Teljes körű tisztálkodás, zuhanyozás hetente egyszer történik, ami mindenkinél megvalósul, a heti többszöri zuhanyozás lehetősége adott, meg is valósítható de nem kívánják igénybe venni. A saját ruhanemű mosása egy főnél történik, a többiek nem igénylik.
- Igény és szükség szerint a gondozónők segítséget nyújtanak a fürdésben, a hajmosásban, körömápolásban, mosásban, étkezésben, vásárlásban. A zuhanyozás mellett a hajmosás és a köröm ápolás is megvalósul. Segítségnyújtás egy fő kivételével mindenkinél szükséges a teljes tisztálkodás során. Tárgyi feltételeink adottak, az akadálymentesített zuhanyzó csúszásgátló szőnyeggel és székekkel is felszerelt. Köntös, törülköző is adott, de van, aki saját törülközőt használ, ennek mosása a klubban valósul meg. Rendelkezünk köröm ápoláshoz és hajápoláshoz szükséges eszközökkel is (körömolló, körömcsipesz, hajszárító) amiknek használata megvalósul.  Különösen az állandó szállítást igénybe vevők, de a többiek számára is a mindennapi élelmiszervásárlást és az egyéb igényeket is sikerül megvalósítanunk. (pl: mécses, órába elem) Élelmiszervásárlás során a tejtermékek és egyéb romlandó termékek megfelelő tárolása miatt (ami a nyári időszakban kiemelten fontos) hűtőgép vásárlása vált szükségessé, ami ez évben megvalósult. 
- Az intézmény szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a klubtagok egészségügyi állapotát. Segítséget nyújtanak a gyógyszerek felíratásában, beszerzésében, ellenőrzik a gyógyszerszedést, a vérnyomást és szükség esetén gondoskodnak az egészségügyi alapellátás megszervezéséről, segítik a szakellátáshoz való hozzájutást. Egy fő kivételével a gyógyszerek felíratása gondozónőnkön keresztül valósul meg és a kiváltás is.  Gyógyszer kiadagolása két főnél történik, három főnél pedig a déli gyógyszer kiadagolása  szükséges csak. Vérnyomásmérőnk van, a vérnyomás ellenőrzése hetente illetve szükség esetén vagy orvos utasításának megfelelően történik. Az alapellátás, háziorvosi szolgáltatás igénybevétele a rendelőbe való kiséréssel, de a busszal való szállítással is történt már. Amikor az ellátottunk állapota miatt nem valósulhatott meg az át kisérés a Doktor úr hívásra eljött  a klubba. Eddig minden évben az ingyenes influenzaoltást a tagjaink a klubban megkapták Margitka, az asszisztensnő, illetve a Doktor úr révén. Szakellátásra való elkísérésben személyi segítségünkre még nem volt szükség, ilyen esetekben az ellátottaink a hozzátartozóikkal oldották meg.  De az információk tudakozódásában segítséget nyújtunk, mely szakrendelés beutaló köteles, hova kell időpontot kérni és kérünk is.    
- Az intézmény szakemberei tájékoztatást adnak az igénybe vehető szociális juttatásokról, szükség esetén segítik a hivatalos ügyek intézését. Az ellátottak elsősorban a postai csekkek feladásában kérik a segítségünket, de közüzemi szolgáltatások intézésében is előfordult segítségnyújtásunk. Például nem érkezett számla, rossz számla érkezett, és telefonon való tudakozódás és további teendők megtudásában nyújtottunk segítséget. Hivatalos papírok kitöltésében (pl: csekk, kábeltévés szerződés) is segítséget nyújtunk. A vizitdíj időszakában szintén az információk tudakozódásával nyújtottunk segítséget. pl : Kinek kell fizetni, mikor kell fizetni, mely rendeléseken kell fizetni.    
- Az intézmény fontosnak tartja és szorgalmazza a családtagokkal, rokonokkal, barátokkal való kapcsolatok megtartását és ápolását. A klub szívesen fogadja a rokonok, barátok látogatását és biztatja, szorgalmazza a többszöri látogatást is.
- Az Idősek Klubja a kellemes és hasznos időtöltés érdekében sajtótermékeket, könyveket, társasjátékokat, rádiót, televíziót biztosít. Foglalkoztatásokat, programokat szervez, felolvasások, jeles ünnepről való megemlékezések, előadások. Folyóirat a Nógrád Hírlap mely napi, és a Korhatár mely havi lap jár a klubba. Ezenkívül a könyvtárból  is kölcsönöztünk havi lapot (Kertbarát, Lakáskultúra) és könyveket is .A Palotás Újságból is mindig kapunk példányt. Ezekből általában felolvasás keretében tájékozódunk. Sokaknak a szemük állapota nem teszi lehetővé, hogy maguknak elolvassák, mert vagy egyáltalán nem látják vagy csak a nagy betűket. Jelenleg egy-egy tagunk által behozott rég olvasott könyvekből történik felolvasás. Inkább a televíziót részesítik előnyben a rádióval szemben így a kábeltévé bekötésével még színesebb programokat láthatnak. (Szentmise közvetítés, sorozat, Kívánságkosár melyben nóták és egyéb dalok szerepelnek) 2007 decemberében a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látogatott meg bennünket Becsó Zsolt és egy DVD lejátszóval ajándékozta meg a Klubbot. A könyvtárból lehetőség van filmek kölcsönzésére is mely lehetőséggel élni kívánunk.  A foglalkozásaink a jeles ünnepek köré csoportosulnak (a húsvét, pünkösd, nőnap, anyák napja, mindenszentek, advent, karácsony). Ilyenkor fali és asztali díszeket készítünk közösen és felelevenednek a régi szokások, amikről szívesen mesélnek. Minden évben közösen díszítjük a karácsonyfát a saját készítésű díszeinkkel is, közösen készítjük az adventi koszorút. Ezeken túl is készítettünk az óvodás gyermekeknek kis apróságokat ruhaanyagokból (elefánt, kis szív, ló) akik nőnap alkalmával meglátogattak bennünket. Sajnos ez az idei évben elmaradt.  A kézi munkák közül a varrások amiket szívesebben alkalmazunk és   sikerülnek  is kisebb segítséggel, (Pl: tűbe befőzni a cérnát)   Emellett a horgolás is kedvenc elfoglaltság egyik tagunk számára ( ülő párnákat horgol) .Ezek mellett egy kis torna is szokott lenni ami kifejezetten idősek számára van összeállítva és ülve is végezhető. Ezt a nyári időszakban a melegre való tekintettel felfüggesztettük. A szobanövényeink ápolásába és az udvart díszítő virágok ápolásába is bekapcsolódtak tagjaink.  
- Az intézmény az alap feladatait meghaladóan is szervez programokat: múzeumlátogatások, kirándulások, teadélutánok, névnapok ünneplése. Szentkúthoz látogattunk el és a rossz idő ellenére mindenki jól érezte magát, szeretnénk más alkalommal is eljutni oda vagy egyéb kegyhelyre. Kisebb kirándulásaink is voltak megnéztük a Santos Panziót és a tópart körül a régi szőlős ültetvényeket mely ma már üdülő rész. A Művelődési Ház több kiállítását megtekintettük. Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub által szervezett Kisbágyoni Vadász Múzeumban tett kiránduláson is részt vettünk két fő gondozottal. Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub meghívása által több rendezvényükön részt vettünk. A minden évben megrendezett Idősek Napján is részt szoktunk venni.  A névnapok alkalmából köszöntjük egymást. Anyák napi ünnepséget szerveztünk, melyen gondozónőink verssel és apró saját készítésű ajándékkal, és a Rózsafa néptánccsoport pedig fellépésével köszöntöttük a tagjainkat és a meghívott vendégeinket. A hétköznapi egyházi ünnepeken részt szoktak venni, igény van rá. A templom közelsége miatt sok esetben el kiséréssel és vissza kiséréssel vesznek részt, de előfordult, hogy a buszt vettük igénybe a korai időpont miatt.  Minden hónap első péntekén meglátogat minket a Plébános úr, és szentségáldozásban részesülnek a tagjaink. Az utóbbi időben látogatóink is akadnak , akik egy kis beszélgetésre meglátogatják az időseket.(rokonok, ismerősök) A rokoni kapcsolat ápolását elősegíti.      

Szervezői munka: Tájékoztatással, információ áramoltatásával próbáltuk eddig a létszámnövekedést elérni. Tájékoztató füzetet osztottunk szét a Klub nyitásakor az Idősek Napján. Személyes felkeresések többször is történtek, a klub szolgáltatásai mellett a szociális étkeztetésről és a házi gondozásról is tájékoztatás kaptak az idősek. A Palotás Újságban cikkünk jelent meg mely kicsit részletesebben mutatta be a klub minden napjait. Az Anyák napi ünnepségünk nem csak a klubtagok számára szólt, meghívtunk több időst is. 

A szolgáltatás igénybe vétele: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik.
Menete: Kérelem (ellátást igénylő tölti ki, szükség esetén segítünk)
              Jövedelem nyilatkozat (jegyzőhöz kell, 2008. december 31-ig benyújtani)
              Igazolás a jövedelmi helyzetről (jegyző adja ki - ig érvényes)
              Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos tölti ki)
              Egyszerűsített előgondozási adatlap (klubvezető tölti)
              Megállapodás
              Értesítés
              Gondozási anamnézis (önellátó képesség, mentális állapot felmérés, foglalkoztatás csak a klubban és a házi gondozásban  
              Egyéni gondozási terv (csak klubban, házi gondozásban)
              Értékelő lap (csak klubban, házi gondozásban)
 
Térítési díj:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást igénybe vevő az ellátásokért térítési díjat köteles fizetni melynek összege a térítési díj fizetésére vonatkozó Palotás Községi Önkormányzat Képviselő –testületének rendelete alapján meghatározott.   /Palotás Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2008.(II28.) rendelete/
Kivéve  a Palotás Község Önkormányzata Képviselő- testületének  11/2007.(VIII.10.)rendeletének 16 § (2) alapján a Házi segítségnyújtáson belül térítésmentes szolgáltatások az alábbiak:
-bevásárlás
-ebédkiadagolás
-gyógyszerfelíratás és kiváltás
-hivatali ügyintézés, postai küldemények feladása.
  

 

Az intézményi ellátás időtartalma :

Az ellátást igénylők az intézmény szolgáltatásait hétfőtől péntekig 8-16 óráig vehetik igénybe. A működést a házirend szabályozza.

 

Az ellátottak számának alakulása :

 

 

Szociális étkeztetésben részesülők

Házi gondozásban részesülők

Idősek Klubja
klubtagok

 

2006.01.01.
2006.12.31.

16 fő
16 fő

2
4

7
6

A 2006 év folyamán a szociális étkeztetésben új ellátott: 11 fő, ellátás megszűnése: 11 fő
                                   a házi gondozásban  új ellátott :2 fő , ellátás megszűnése: 0 fő
                                   Idősek klubjában új ellátott: 3 fő, ellátás megszűnése: 4 fő

 

Szociális étkeztetésben részesülők

Házi gondozásban részesülők

Idősek Klubja
klubtagok

2007.01.01.
2007.12.31.

16
26

4
6

6
8

A 2007 év folyamán a szociális étkeztetésben új ellátott: 16 fő, ellátás megszűnése: 6 fő
                                   a házi gondozásba új ellátott :2 fő, ellátás megszűnése: 0 fő
                                   Idősek klubjában új ellátott: 2 fő, ellátás megszűnése: 0 fő

 

 

Szociális étkeztetésben részesülők

Házi gondozásban részesülők

Idősek Klubja klubtagok

2008.01.01.
2008.06.31.

26
28

6
8

8
8

 

A 2008 első fél év folyamán a szociális étkeztetésben új ellátott: 5 fő, ellátás megszűnése: 3 fő
                                             a házi gondozásba új ellátott: 3 fő, ellátás megszűnése: 1 fő
                                             Idősek klubja új ellátott: 0 fő, ellátás megszűnése: 0 fő.

 

Házi gondozásra fordított idő 2008 évben szeptember 30-ig heti átlag 3 óra. Sajnos a házi gondozás során bár a tagok száma nyolc de a  látogatások alkalma hetente – kéthetente egy-két alkalomra korlátozódik (ezek is általában a térítésmentes szolgáltatások) ugyanis nem igényelnek többet.
A látogatások szorgalmazása történt, de valószínűleg az intim szféra féltése miatt ez nem változott, továbbra is a mindennapi életvitelben való segítséget igénylik. (bevásárlás, postai csekk feladás, gyógyszeríratás, kiváltás, meleg étel biztosítása, orvos lakásra hívása). Térítéses szolgáltatás megvalósulása (mosás, takarítás, vasalás) két főnél valósul meg.    

 

 

Palotás, 2008. október

 

Katonáné Illés Hajnalka
klubvezető


Képeink:

 

A gondozottak álltal készített falevélképek

 

A klub épülete

 

A társalgó

 

Gondozottak a gondozók társaságában