Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat 

Az Általános Iskola bemutatása


A palotási Általános Iskola közös fenntartására Kisbágyon és Palotás Községi Önkormányzatok képviselőtestületei intézményfenntartói társulást hoztak létre 1997-ben. Főbb tevékenysége, mint nyolcévfolyamos alapfokú oktatási intézmény, a rábízott gyerekek nappali rendszerű oktatása-nevelése, illetve napközi otthonos ellátás. Emellett foglalkozik gyermekétkeztetési feladatok ellátásával, iskolai könyvtár működtetésével, gyógytestnevelési pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel. Ez utóbbit 2007. szeptemberétől a pásztói kistérségi feladatellátás egyik decentrumaként. Az iskola jelenlegi körzete Kisbágyon és Palotás községekre terjed ki, de bujáki, szarvasgedei, béri sziráki, héhalmi tanulók is látogatják intézményünket. Az elmúlt években az iskola tanulói létszáma közvetlenül a kétszáz körül mozgott. A tanulók közel 30%-a más településről jár be, ez a tény az intézmény napirendjét is meghatározza, hiszen igazodnunk kell a közlekedéshez.
Az iskola épületében található tantermek –változó méreteik miatt– osztályteremként működnek. Az épületek fűtése korszerű. Az iskola épületéhez tágas udvar tartozik. Az iskola taneszközzel való ellátása jónak mondható. Köszönhető ez a kistérségi pályázatokon való sikeres részvételnek, illetve a fenntartó támogatásának, a szülői munkaközösségnek. Ennek a projekt-sorozatnak a keretében sikerült 16 fős nyelvi laboratóriumot, igazán korszerű számítástechnika termet és ízléses, egységes szekrénysorokat vásárolnunk minden tanterembe.

Az iskola nevelőtestülete jelenleg tizenkét pedagógusból áll.

Iskolánkban a klasszikusan elterjedt tagozatokat működtetjük. Az alsó tagozatra érkező gyerekeket ún. nagyfelmenő rendszerben négy esztendőn keresztül –kevés kivétellel– egy tanító oktatja, neveli. Nagy hangsúly helyeződik az iskolába szoktatás, az intézmény és a társas emberi kapcsolatok szabályainak megismerése mellett az alapkészségek elsajátítására.  A jól működő alsós munkaközösség a tehetséggondozás jegyében rendszeresen szervez tanulmányi és a tanulmányokhoz kötődő versenyeket, illetve érdekes, színes szabadidős programokra viszik a gyerekeket. A felzárkóztató heti két korrepetáláson a tanulók többsége nem könnyen, de elsajátítja a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismereteteket. Ebben az időben kell, hogy megvalósuljon a különböző tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek kiszűrése,         A felső tagozaton már igen céltudatos, komoly munka folyik, itt történik az alsó tagozat felhalmozott értékeinek, ismeretének szélesítése készség-szintre történő emelése. Csoportbontásban tanulják a felső tagozaton a számítástechnika tantárgyat és az angol nyelvórák egyharmada is így szerveződik. Ez a –szerencsésnek mondható– helyzet a termek méretei mellett korszerű informatika terem és a nyelvi labor sajátos felszerelésével, továbbá a kis létszámú csoportok kialakításának pedagógiai szükségszerűségével magyarázható. Az elmúlt esztendőkben egyre jobb, egyre erősebbek a felső tagozaton is a tanulmányi és sport terén elért versenyeredmények. Intézményünkben rendkívül jók a beiskolázási adatok. Elenyésző, megszűnni látszik a nyolc- és hatosztályos gimnáziumokba jelentkezés. Végzős nyolcadikosaink közül a legjobbak valóban válogathatnak a környék gimnáziumai közül. Több tanulónkat vették fel kimondottan jóhírű Nógrád, Heves, Pest megyei és budapesti középiskolába.

                                         

Gyöngyösi Gábor
igazgató


A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEMUTATÁSA

 

Mottónk:
             „Csak attól tanulunk, akit szeretünk. Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel
                 a gyermekekkel, és akkor ők csodákra képesek.”

Palotáson egy 75 férőhelyes óvoda várja a kicsiket. Az épület ugyan már 45 éves, de jó állapotban van, mert az elmúlt években jelentős felújítások, beruházások történtek. Ezeket a fenntartó szerv finanszírozásával, az intézményi költségvetésből és pályázat útján nyert összegből valósítottuk meg.

Óvodánk a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptálásával működik.
A sok-sok tevékenykedtetéssel a gyermekek teljes személyiségfejlődését kívánjuk szolgálni:

 • Mozgásfejlesztés udvaron és csoportszobában (megfelelő mennyiségű tornaszer – és fejlesztő eszköz áll rendelkezésünkre).
 • Vizuális tevékenység széles skálája ( a gyurmázástól a rajzoláson, festésen keresztül a kézimunka színes tárházáig, a korosztálynak megfelelő eszköztárral)
 • Sétákon, kirándulásokon vesznek részt a gyermekek. ( a településünkön kívül a község határában található tópartra is ellátogatunk. A középső – és a nagycsoportosok részére bábszínház látogatást szervezünk, valamint közös kirándulásokat a szülőkkel.)
 • Mesével nap mint nap elvarázsoljuk a gyermekeket Lehetőségük van bábozásra, dramatizálásra.
 • A játéktevékenységhez, - mely a gyermekek személyiségfejlesztésének legfőbb eszköze -  igyekszünk folyamatosan minden feltételt és eszközt megteremteni. Csaknem minden évben lehetőségünk van pályázaton nyert összegből játékszereket vásárolni a csoportszobai játékhoz és az udvari játéktevékenységhez egyaránt.
 • Az egyéni képességek fejlesztésére naponta nyílik lehetőség. Ehhez a tevékenységhez ugyancsak megfelelő számban áll rendelkezésünkre fejlesztő eszköz.

A tevékenységközpontú óvodai neveléssel képessé kívánjuk tenni a gyermekeket:

  • A kooperációra, vagyis az együttműködésre, ami valljuk be az utóbbi időben kicsit háttérbe szorult, kiment a divatból.
  • A kommunikációra. A gyermekek beszédkészsége – talán a média negatív hatása miatt – ugyancsak sok kívánnivalót hagy maga után, ezért kezeljük kiemelt területként. A gyermekek logopédiai kezelését helyben meg tudjuk oldani.

  Biztonságos csoportos együttlétre, megfelelő testi-lelki gondozásra, az óvodai élet nyitott, szeretetteljes légkörének megvalósítására törekszünk.
  Célunk, hogy gyermekeink óvodáskor végére elérjék az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
  Óvodánkban 3 csoportban, életkor szerint vannak a gyermekek elhelyezve. Csoportszobáink esztétikusak, tágasak, déli fekvésűek.
  Az épülethez tartozik egy csodálatos udvar (3000 négyzetméter) sok-sok fával, bokorral, virággal, füves területtel. Babaházak, mászókák, egyéb udvari fajátékok, csúszda, homokozó ad lehetőséget a tevékenykedésre. A gyermekeknek lehetősége van megfigyelésre, felfedezésre, gyűjtögetésre, játékos tanulásra.
  Az épület mögött található egy „fedett szín”, ahol esőben, sárban is tudunk mozogni, levegőzni.
  Személyi feltételeink optimálisak.
  Nevelőtestületünkre jellemző a szakmai igényesség, az önképzés, a továbbképzéseken, tanfolyamokon, szakvizsgás képzéseken való részvétel. Óvodánkban főiskolát végzett óvónők dolgoznak, nagy szeretettel gondozzák, nevelik a rájuk bízott gyermekeket, teremtik meg azokat a körülményeket, melyek a gyermekek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges.
  Nevelőmunkánkat három fő szakképzett dajka segíti.
  Óvodánk konyháján egy fő szakácsnő és három fő konyhai kisegítő dolgozik.
  Tárgyi feltételeinkre sem lehet panasz. Az eszközbeszerzés évről- évre biztosított az alábbi forrásokból:

  • Intézményünk költségvetése
  • Fenntartó Önkormányzat támogatása
  • Pályázatokon nyert összeg

  Óvodánk ünnepei:

   • Ádvent, karácsony – az ünnep hangulati előkészítése, mézeskalács sütés stb.
   • Farsang „meglepetés műsorral”, szülői segítséggel.
   • Anyák napi köszöntő – édesanyák, nagymamák megvendégelése, köszöntése.
   • Nagycsoportosok búcsúzása.

   Hagyománnyá vált a gyermekek születésnapjának megünneplése.
   A következő jeles napokról emlékezünk meg:

   • A víz napja – márciusban kirándulás a tópartra.
   • Föld napja – április hónapban „virágos óvodáért” akció a szülőkkel.
   • Madarak, fák napja – május hónapban kirándulás a Mátrába, Margitszigetre …a szülőkkel
   • Állatok világnapja  - októberben, lehetőség szerint látogatás a jászberényi állatkertbe, a béri vadas parkba.

   Szeretünk itt dolgozni, élvezzük a gyermekek és a szülők szeretetét, megbecsülését.
   Célunk, hogy a feltételek folyamatos javításával az eddigi eredményeinket megtartsuk, ahol lehetséges, javítsunk.
   A teljesség igénye nélkül ennyit óvodánkról.

   Győződjön meg személyesen lehetőségeinkről.

    Minden érdeklődőt szeretettel várunk intézményünkben!

    

    

   Krekács Istvánné
   óvodavezető


   Oviképek