Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat 

Palotási Antikvitas Club 98”


 

 „Apáink, anyáink, és a nagymamák, nagypapák. Ők is voltak fiatalok, szépek és vidámak. Ők is jártak táncolni, a kisivóba, citera és harmonika zenére, és abban a tükörben fésülködtek, melyik most a padláson van. Jártak aratni, és abból a cserép­korsóból itták a vizet, vagy a bort, azt az újságot olvasták, azt a rádiót hallgatták, örültek a képeslapnak, vagy a szépen va­salt ruhának, vagy a hajsütő­vel bodorított haj­nak. Ha ki­nyi­tod a sze­med, megszű­nik a lá­tomás. A tárgyak szé­pen, csendben, viselte­sen po­ro­san, né­mán vár­ják a sor­su­kat. Hi­deg van, köze­leg a tél, a kará­csony. Ün­nepre készül mindenki, a sze­retet ünne­pére. Legyen időnk nagy­ma­mával, nagypa­pával le­ülni egy kicsit beszélget­ni, amíg le­het.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbán Antal so­rai ezek, mert most mi őt vá­lasztottuk riport­alanyunk­nak, most mi ülünk le vele egy jót beszélgetni a régmúltról, a régi tárgyak­ról, az ő különös, megbecsülendő hobbijáról, aminek már vagy 25 éve hódol. Az újság hasáb­jain keresztül ebben a lap­számban írunk a Sal­gótarjánban nemrég lezajlott ünnepségről, melynek a „Köz­ségi Kincsek” címet adták a szervezők. Igen, valóban vannak a községeknek kincsei, szép példa rá Palotás kulturális be­mutatkozása is, ahol generációk mutatták meg, mit is érnek valójában. Anti is ezt a „kincset” próbálja meg­őrizni, tovább­örökíteni a régi tár­gyai által, amelyek még ma is szívmelen­getően szépek, még porosan, elhanyagoltan is. Át­adják a je­lennek a régi idők szellemiségét formájukkal, eszté­tikus ki­vitelükkel, aminek sajnos már nem sokáig lehetünk tanúi.  Anti ma már nyugdí­jas, de korántsem unatkozik. Fiá­val, aki Gyöngyöspatán, lá­nyával pedig, aki Béren él, tartják a kap­csolatot, napjait pedig Erikával, élettársával tölti, akivel im­már több éve él együtt bé­kességben, nyugalomban. Tavasztól őszig Mátraderecskén, a nyaralójukban töltik az időt, haza csak havonta egyszer-két­szer látogatnak. A stran­dolás, pihe­nés mellett mindig valamin töri a fejét, ő ugyanis egy örök­mozgó, mindig ténykedő em­ber, aki sohasem ül tét­lenül. A régi idők kincseit nemcsak né­zegeti, hanem tevőle­gesen is hozzájárul a múlt értékeinek megőrzéséhez. Javítja, restau­rálja őket szakkönyvek, kataló­gusok, művészettörténeti kiad­ványok által, felkutatja az alkat­részek, eszközök lelőhe­lyeit (ami pedig ma már nagyon nagy munka), csereberéli a tár­gyakat, minden múlttal kapcsolatos tárgy, emlék és ese­mény élénken foglalkoztatja.
A nála fellelhető órák, vasalók, cserépedények, írógépek, magnók, lemezjátszók, rádiók, könyvek, üvegek, lámpák, fa­litükrök, gyertyatartók, komatálak, az ásványgyűjteménye, melyet a recski meddőhányó te­rületén gyűjtött össze, és még so­rolhatnám, mind-mind a rég­múltat idézik. Eze­ket a tárgya­kat sze­retni kell, ezek­nek múltjuk, „lelkük” van, nem lehet csak úgy el­ado­gatni. A szere­tet, ahogy ezekről a tárgyakról mesél, ahogy né­zegeti őket persze rá­vall felfogására, célja a múlt em­lé­keinek megőr­zése, átha­gyományozása az utó­korra. A tár­gyak őrzése, táro­lása is igen fe­lelős­ségteljes fel­adat, hiszen meg­felelő hőmérsék­letet, tisztaságot, por­mentességet igé­nyelnek, ami nem kis költséget jelent a tulaj­donos­nak.  Az a baj, hogy nem sokan szeretik a régmúlt használati tár­gyait, pedig a fi­a­talságot meg kell ismertetni velük, hiszen aki nem becsüli a múltját, az a jövőt sem fogja érté­kelni. A kis­gyermekeket meg kell tanítani a „széppel” ját­szani, törekedni kell az esztétikus, agressziómentes, hosszú időn túl megma­radó, nem mű-játé­kok, tárgyak szeretetére, megismerésére. A körforgás persze örök, ma kidobjuk, hol­nap valaki kigube­rálja, megjavítja, a gyűjtő megcsináltatja, megbecsüli, és lesz valaki, aki újra gyönyörködik benne – ez így természetes.
Anti szívesen ha­gyományozná a községre, az iskolára ezeket a „kincse­ket”, ha helyet, elegendő teret bizto­sítanának számukra. 2001-ben a Művelődési Házban megren­dezett kiállításának nagyon pozi­tív visszhangja volt, a kiállí­tott régi használati tárgyak, ásvá­nyok megfogták a látogató­kat, s Antit megerősítették abban, hogy tovább kell mennie azon az úton, amit hagyományápo­lásnak, hagyományőrzés­nek neveznek.

A régmúlt eszközei mellett a mai modern kor vívmányait is megbecsüli, hiszen Mészáros Józseffel, barátjával működtetik a szép sikereket elérő - a legutóbbi versenyen 36 országgal kapcsolatot létesítő - Palotási Rádióamatőr Klubot, mely több nemzetközi versenyen vett részt,  öregbítve Palotás köz­ség hírnevét - a HG6P hívószámmal - szerte a nagyvilágban. Így fér meg egymás mellett múlt, jelen és jövő, mely Anti hitval­lása is.
Kívánunk Neki céljai eléréséhez kitartást, jó egészséget, és hosszú életet!


Palotási Antikvitas Club 98”

 

Székhelye: Palotás, Kossuth út 38.

Telefon: 32/480-020

Alapítás ideje: 1998. december 1.

Célja, tevékenysége:

- Népi hagyományok őrzése, mentése, ápolása.

- Tudományos ismeretterjesztés.

- Népi kultúra ápolása.

- Régi hagyományok felelevenítése.

- Régiségek gyűjtése.

- Közösségi programok szervezése.

Képviselő neve, címe: Urbán Antal

Palotás, Kossuth út 38.